Gebruikersvoorwaarden PKIsigning Platform

BELANGRIJK – LEES DIT VOORDAT U HET PKISIGNING PLATFORM GEBRUIKT.

Deze gebruikersvoorwaarden van SBRS B.V. zijn van toepassing op u voor het gebruik van het PKIsigning Platform (hierna te noemen: ‘de Tool’). Vóór het gebruik van de Tool dient u akkoord te gaan met het bepaalde in de onderhavige gebruikersvoorwaarden. U dient aan te geven dat u de gebruikersvoorwaarden heeft gelezen en daarmee akkoord gaat door te klikken op ‘ik ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden’. Indien u niet akkoord gaat met de onderhavige gebruikersvoorwaarden, zal de Tool niet aan u ter beschikking worden gesteld. U staat ervoor in en garandeert SBRS B.V. dat u bevoegd bent deze gebruikersvoorwaarden te accepteren en vrijwaart SBRS B.V. voor alle schade en aanspraken van derde partijen indien u deze toezegging geen gestand kunt doen.

 1. Het is u uitsluitend toegestaan om de Tool – onder de voorwaarden van de onderhavige gebruikersvoorwaarden – te gebruiken om de elektronische documenten van de opdrachtgever van SBRS B.V. (hierna: ‘de Opdrachtgever’) via de aan u verstrekte deeplink digitaal te ondertekenen.
 2. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van (de elektronische documenten geplaatst op) de Tool en de wijze waarop de resultaten die met gebruikmaking van de Tool worden gegenereerd.
 3. U dient te allen tijde:
  – te verhinderen dat derden, dat wil zeggen anderen dan u zelf, (de elektronische documenten geplaatst op) de Tool via de deeplink benaderen, gebruiken of kopiëren alsmede dient u anderszins ongeautoriseerd gebruik van de Tool te voorkomen;
  – SBRS B.V. onmiddellijk schriftelijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte te stellen zodra u ongeoorloofd gebruik van de Tool constateert.
  1. Het is u niet toegestaan de Tool te modificeren, te decompileren, de broncode en/of de objectcode te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen.
  2. Het is u onder geen enkele omstandigheid toegestaan om technische voorzieningen van SBRS B.V. en/of haar licentiegevers ter bescherming van (de elektronische documenten geplaatst op) de Tool te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
  3. U zult het al noodzakelijke doen om te voorkomen dat de Tool wordt geïnfecteerd met virussen, malware, trojan horses, DDoS-aanvallen en/of daarmee gelijk te stellen bedreigingen.
  4. Het is u niet toegestaan om 1) digitale documenten en/of data op de Tool te plaatsen dan wel 2) middels de Tool uitlatingen te doen, die in strijd kunnen worden geacht met de wet, de goede zeden en het fatsoen, die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van SBRS B.V., diens licentiegevers en/of derden, dan wel 3) anderszins lasterlijk of onrechtmatig jegens SBRS B.V. en/of derden te handelen met gebruikmaking van of via de Tool, dan wel 4) op andere wijze de rechten van SBRS B.V. en/of derden te schaden. U vrijwaart SBRS B.V. voor alle schade en aanspraken van derden voor zover u het bepaalde in dit artikellid niet gestand kan doen.
  5. SBRS B.V. is te allen tijde gerechtigd de toegang van u tot de Tool onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing te blokkeren indien blijkt dat u misbruik maakt van de Tool en/of de voorwaarden als neergelegd in deze gebruikersvoorwaarden niet naleeft. Zulks ter uitsluitende beoordeling van SBRS B.V. Ingeval van blokkering als bedoeld in de eerste volzin van dit artikellid is SBRS B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade.
  6. SBRS B.V. staat er niet voor in dat het resultaat van de Tool, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de gegenereerde (geavanceerde) elektronische handtekeningen, juist en volledig zijn en geschikt zijn voor het doel waarvoor u het wil gebruiken. SBRS B.V. staat er uitdrukkelijk niet voor in dat de (geavanceerde) elektronische handtekeningen te allen tijde als rechtsgeldige elektronische handtekeningen worden aanvaard. SBRS B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of aanspraken van u, Opdrachtgever en/of derden gebaseerd op de bewering dat de door middel van de Tool gegenereerde elektronische handtekening niet rechtsgeldig is. U vrijwaart SBRS B.V. voor schade en/of aanspraken van u, Opdrachtgever alsmede derden indien en voor zover de met de Tool gegenereerde elektronisch handtekeningen niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn.
  7. SBRS B.V. is niet verantwoordelijk voor de juistheid, rechtsgeldigheid en/of rechtmatigheid van de digitale documenten en/of data geplaatst op de Tool. SBRS B.V. is op geen enkele wijze verplicht om (i) de door Opdrachtgever aangeleverde digitale documenten c.q. data te controleren en (ii) de rechtmatigheid van de toegang door u en/of Opdrachtgever te controleren.
  8. U bent aansprakelijk voor alle door SBRS B.V. geleden schade – aanspraken van Opdrachtgever en/of derden daaronder mede begrepen – indien u het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden schendt, onverminderd de overige rechten van SBRS B.V.